Wymiany krótkoterminowe

ZASADY REALIZACJI KRÓTKOTERMINOWEJ WYMIANY
W RAMACH UMÓW BILATERALNYCH

 

I PRZYGOTOWANIE WYJAZDU:

 • Na przełomie stycznia i lutego prowadzone są zapisy osób zainteresowanych udziałem w wymianie. Informacje o trwających zapisach oraz osobach, które ich dokonują zostają opublikowane na stronie. O kwalifikacji na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względów promocyjno-organizacyjnych grupę wyjeżdżającą poza standardową rekrutacją może wyznaczyć także Prorektor.

Lista studentów wraz z propozycją terminu wyjazdu zostaje przekazana do Biura ds. Kształcenia i studentów; ul. Boh. Westerplatte 64, Słupsk.

 • Biuro ds. Kształcenia i studentów przesyła otrzymane informacje do uczelni partnerskiej. Po ich zaakceptowaniu przez Partnera, wyznaczany jest opiekun grupy.
 • Trasa przejazdu uzgadniana jest z opiekunem poszczególnej grupy, uwzględniając limit kwoty dofinansowania.
 • Przed wyjazdem studenci rejestrują delegacje w Biurze ds. Kształcenia i studentów.
 • Następnie rejestrują delegację w Kwesturze (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 1), uzyskują podpis Kwestora oraz Kanclerza i pobierają zaliczkę w Kasie Uczelnianej (ul. Arciszewskiego 22a, gab. nr 3). Kasa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 13:00.
 • Ponadto uczestnicy wymiany zobowiązani są do ubezpieczenia się na okres wyjazdu.

II REALIZACJA WYMIANY:

 • Należy zachować wszystkie bilety na przejazd, które będą niezbędne do rozliczenia delegacji.
 • Należy uzyskać na delegacji pieczątkę uczelni goszczącej.
 • Należy podjąć działania promocyjne AP podczas spotkań ze studentami uczelni partnerskiej (np. w formie prezentacji multimedialnej).

III ROZLICZENIE :

 • W terminie nieprzekraczającym 2 tyg. od powrotu należy rozliczyć się z wyjazdu: tj. przedłożyć w Biurze ds. Kształcenia i studentów komplet biletów celem przeliczenia waluty obcej na krajową.

W tym celu należy spiąć bilety, ponumerować je zgodnie z kolejnością przejazdu oraz je podpisać (imię i nazwisko). Dodatkowo wraz kompletem biletów należy przedłożyć uzupełnioną delegację (tylna strona – dot. trasy i godzin przejazdu).

 • Pracownicy Biura dokonują przeliczenia biletów, zaś delegacja zostaje przekazana do Prorektora celem jej zatwierdzenia.
 • Z przeliczonymi biletami oraz podpisaną delegacją, student udaje się do Kwestury celem dokonania rozliczenia.
 • Grupa uczestnicząca w wymianie zobowiązana jest także do złożenia w Biurze sprawozdania z wyjazdu w formie: – prezentacji multimedialnej lub artykułu do AP strefy lub innej formy uzgodnionej z Biurem,
 • Dodatkowo uczestnicy wymiany zobowiązani są do opieki nad grupą studencką przyjeżdżającą z uczelni partnerskiej.