Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Uprzejmie informujemy, iż wniosek na realizację projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, stworzony przez Panią dr Marię Aleksandrovich (Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej - Zakład Psychologii) i złożony we współpracy z Panią mgr Marleną Moszkowicz (Biuro ds. Nauki) do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, został zaakceptowany i zatwierdzony do dofinansowania.

Kwota przyznanego dofinansowania decyzją Zarządu FRSE wynosi 84 648, 00 PLN.

Nawiązanie współpracy z UiT Arctic University of Norway, Campus Alta w ramach wyżej wymienionego projektu rozpoczęło się podczas wizyty przygotowawczej w sierpniu 2014 roku, zrealizowanej przy współpracy Pani dr Marii Aleksandrovich oraz Pani mgr Anny Deryło (Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych).
Podczas wizyty przygotowawczej została również omówiona strona administracyjna projektu naukowego „Psychologiczne i pedagogiczne aspekty ustosunkowania się wobec dzikiej przyrody i aktywności rekreacyjnej w środowisku przyrodniczym w Norwegii i Polsce”, głównym naukowym pomysłodawca którego jest dr Piotr Próchniak (Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Zakład Psychologii).

W ramach projektu polscy i norwescy studenci ( z uczelni UiA Arctic University of Norway, Campus Alta) będą mogli część studiów (okres 3 – 4 miesięcy) realizować w uczelni partnerskiej.

Pracownicy naukowi będą mieli możliwość realizować wyjazdy do uczelni w Norwegii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub stażach towarzyszących „work shadowing”

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.fss.org.pl/

logonowetekst jpg 11914

 

 

Partner Akademii Pomorskiej w realizacji Projektu FSS - UiT Arctic University of Norway, Campus Alta.
Z ofertą uczelnianą można się zapoznać na stronie internetowej UiT:

https://en.uit.no/om/art?p_document_id=343547&dim=179040

 

 

 

 Mobilność studentów (studia 1 i 2 stopnia) >>PROCEDURA<<

 

 • wyjazdy w celu realizacji  STUDIÓW od 3 do 4 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym

Zasady finansowania
Koszty uprawnione

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.
  Wymiana studentów
 • miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających  na studia lub praktyki wynosi 800 € na miesiąc;
 • miesięczna kwota grantu dla studentów przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki wynosi 600 € na miesiąc.

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników). 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek wyjazdowy
 • zaświadczenie o średniej ocen
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego
 • zaświadczenie o działalności na rzecz Akademii Pomorskiej (jeśli dotyczy)

**Każdy student może skorzystać z finansowania w ramach obydwu programów: FSS i Erasmus+ jednakże okres stypendium nie może przekraczać 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich i magisterskich)

Dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Nauki (pok. nr 426 przy ul. Westerplatte 64). 

 

 

 

Mobilność Nauczycieli Akademickich >>PROCEDURA<<

 

 

Pobyt   pracownika  w  uczelni  partnerskiej/  instytucji  przyjmującej  musi  być  rozpoczęty  i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2017r. a 30 września 2018 r. Wszelkie płatności związane  z  wypłatą  dofinansowania  oraz  kosztami  organizacji  mobilności  muszą  zostać zrealizowane przez uczelnię do 30 września 2018 r.
Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA  powinien trwać od 1 dnia do 6 tygodni.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek wyjazdowy
 • Indywidualny program nauczania
 • Dyplom/ Oświadczenie ze wskazaniem poziomu znajomości języka obcego (A1, B2 etc.)

Number of Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) of the Partner Institution:
29724-EPP-1-2014-1-NO-EPPKA3-ECHE

Dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Nauki (pok. nr 426 przy ul. Westerplatte 64). 

Zasady finansowania:

    ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
    - 250 € za 1 dzień
    - 1250 € za 1 tydzień
    - 2100 € za 1 miesiąc

 

 

 

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).