Polityka uczelni w ramach Programu Erasmus +

1. Podniesienie jakości wymiany poprzez:
- rozszerzanie programów studiów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,
- wprowadzanie oferty dydaktycznej w językach obcych z nastawieniem na kształcenie studentów zagranicznych,
- programy studiów realizujące wymogi i standardy unijne (boloński system kształcenia),
- aktualizację katalogu ECTS na wszystkich kierunkach studiów.

2. Rozszerzanie współpracy zagranicznej oraz zwiększanie wymiany:
- podpisywanie nowych umów dwustronnych (Bilateral Agreements) z zagranicznymi partnerami oraz wznawianie istniejących,
- wzmocnienie działań promujących Program Erasmus (+) przez: spotkania informujące studentów i nauczycieli o możliwościach mobilności, aktualizacje strony internetowej uczelni, tablice informacyjne na wydziałach, plakaty, artykuły prasowe w lokalnej i akademickiej prasie.

Realizacja mobilności studentów i wykładowców

1. Studenci wyjeżdżający:
- rekrutacja przeprowadzana na podstawie jasnych kryteriów: wyniki w nauce, znajomość języków obcych, aktywność w życiu akademickim,
- przygotowanie językowe studentów Erasmusa (+), prowadzenie lektoratów,
- uznanie okresu studiów za granicą na podstawie Learning Agreement oraz Transcript of Records,
- stały kontakt ze studentami za granicą przez Koordynatorów oraz Specjalistę ds. współpracy z Zagranicą.

2. Studenci przyjeżdżający:
- integracja studentów zagranicznych przyjeżdżających do AP (wyznaczony student AP na opiekuna – budy, spotkania informacyjne, aktywizacja studentów i włączanie ich w działalność uczelni, np. zespoły muzyczne, koła naukowe, sportowe),
- zapewnienie zakwaterowania w domach studenckich z bezpłatnym dostępem do Internetu,
- organizowanie bezpłatnych kursów języka i kultury polskiej,
- dostęp do całego zaplecza naukowo-badawczego (laboratoria, biblioteka) oraz rekreacyjno-rozrywkowego (kluby studenckie, siłownia, solarium, itp.).

3. Wyjazdy kadry dydaktycznej:
- uwzględnianie mobilności wykładowców przy awansie zawodowym,
- polepszenie jakości kształcenia poprzez wymianę kadry.