Kryteria udziału w Programie Erasmus +

 

ZASADY OGÓLNE:
Stypendium „Erasmus+” przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane między Akademią Pomorską w Słupsku a uczelniami partnerskimi. Wykaz tych uczelni znajduje się w zakładce UCZELNIE PARTNERSKIE

KRYTERIA UDZIAŁU- STUDIA ZA GRANICĄ:

O stypendium zagraniczne w ramach Programu „Erasmus+” mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
▪ mają ukończony I rok studiów I stopnia (licencjackie),
▪ na obecnym cyklu studiów nie zrealizowali 12-miesięcznego wyjazdu w ramach programu LLP- Erasmus,
▪ mają dobre wyniki w nauce,
▪ znają język obcy w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej, na której będą realizować swoją wymianę na poziomie minimum A2

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ NALEŻY W OKRESIE JEJ TRWANIA ZŁOŻYĆ W BIURZE DS. NAUKINASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Obowiązkowe:

  • wniosek wyjazdowy,
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki ( Studenci I-roku składają zaśw. za 1 semestr),
  • certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych). W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub ostatniego roku nauki jez. obcego.

Dodatkowe:

  • zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (wystawiony np. przez opiekuna roku),
  • zaświadczenie o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego.

 

KRYTERIA UDZIAŁU- PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Trwa rekrutacja o dofinansowanie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. O praktykę mogą ubiegać się studenci na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesięcy po zakończeniu studiów).
By wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek wyjazdowy w Biura ds. Nauki (ul. Boh. Westerplatte 64, III p., pok. 426)
Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, tj. wyszukuje miejsce praktyk, koresponduje z placówką celem pozyskania wszelkich informacji oraz szuka miejsca zakwaterowania.

 

 Strona internetowa, na której można odnaleźć miejsce praktyk w dowolnej branży: https://erasmusintern.org/

Więcej informacji: w zakładce KROK PO KROKU