Kryteria udziału w Programie Erasmus +

 

ZASADY OGÓLNE:
Stypendium „Erasmus+” przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane między Akademią Pomorską w Słupsku a uczelniami partnerskimi. Wykaz tych uczelni znajduje się w zakładce UCZELNIE PARTNERSKIE

KRYTERIA UDZIAŁU- STUDIA ZA GRANICĄ:

O stypendium zagraniczne w ramach Programu „Erasmus+” mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
▪ mają ukończony I rok studiów I stopnia (licencjackie),
▪ na obecnym cyklu studiów nie zrealizowali 12-miesięcznego wyjazdu w ramach programu LLP- Erasmus,
▪ mają dobre wyniki w nauce,
▪ znają język obcy w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej, na której będą realizować swoją wymianę na poziomie minimum A2

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ NALEŻY W OKRESIE JEJ TRWANIA ZŁOŻYĆ W BIURZE DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY DOKUMENTY:

Obowiązkowe:

  • wniosek wyjazdowy,
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki ( Studenci I-roku składają zaśw. za 1 semestr),
  • certyfikat/dyplom/zaświadczenie znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (Nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych). W przypadku braku takiego dokumentu brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu lub ostatniego roku nauki jez. obcego.

Dodatkowe:

  • zaświadczenie o działaniach na rzecz Uczelni (wystawiony np. przez opiekuna roku),
  • zaświadczenie o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego.

 

KRYTERIA UDZIAŁU- PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Trwa rekrutacja o dofinansowanie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. O praktykę mogą ubiegać się studenci na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesięcy po zakończeniu studiów).

Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, tj. wyszukuje miejsce praktyk, koresponduje z placówką celem pozyskania wszelkich informacji oraz szuka miejsca zakwaterowania.

 

 Strona internetowa, na której można odnaleźć miejsce praktyk w dowolnej branży: https://erasmusintern.org/

Więcej informacji: w zakładce KROK PO KROKU