Informacje ogólne

Nauczyciele akademiccy mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+ poprzez wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments).

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi AP ma podpisaną umowę dotyczącą wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty, konsultacje). Wykaz uczelni partnerskich można znaleźć na stronie: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl/erasmus/uczelnie-partnerskie

Granty wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich z założenia nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Grant służy jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez wykładowców w kraju docelowym. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznana na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim*.

 

Zainteresowani nauczyciele wyjazdami stypendialnymi Erasmusa proszeni są o zgłoszenie swojego akcesu do pracowników Biura ds. Rozwoju i Współpracy ;  kontakt: 59 84 05 945,  

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część grantu jest opodatkowana.