Regulamin rekrutacji

1. W wyjazdach mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy:
  1) są zatrudnieni na umowę o pracę na AP,
  2) władają językiem obcym (używanym w czasie wyjazdu zagranicznego) na poziomie co najmniej A2.

2. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

3. Podstawą kwalifikacji jest przedłożenie:

   a) „Indywidualnego Programu Nauczania” (Individual Teaching Programme – ITP)(do pobrania na dole strony)- na etapie rekrutacji dokument NIE MUSI być podpisany przez uczelnię przyjmującą
   b) Formularza zgłoszeniowego podpisanego przez Dziekana, bądź kierownika jednostki i osobę ubiegającą się o wyjazd, (do pobrania na dole strony)
   c) Zaproszenia ze strony przyjmującej (w formie formalnej lub nieformalnej, tj. mail)
   d) Dyplomu/ Oświadczenia ze wskazaniem poziomu znajomości języka obcego.

4. Rekrutacja trwa w czerwcu  roku akademickiego poprzedzającego wyjazd. Wymagane dokumenty należy składać w Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką (ul. Boh. Westerplatte 64, gab. 325)

5. Wykłady muszą być realizowane w uczelni partnerskiej, która znajduje się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), a także w kraju kandydującym- Turcji oraz od 2015r na Ukrainie.

6. Wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 października 2016 do 30 września 2017. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Maksymalny czas trwania wyjazdu to 6 tygodni.

7. Pracownik ma prawo ubiegać się o wyjazd na więcej niż jeden wyjazd w roku celem prowadzenia zajęć.

8. Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

9. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
- Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką,
- Kierownik Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką,
- Uczelniany Koordynator ds. Programu  Erasmus+
- Administracyjny Koordynator ds. Programu Erasmus+.

10. Kryteria kwalifikacji określone są w następujący sposób:

 1) Zaświadczenie pracownika o znajomości języka, w którym odbywać się będą wykłady lub oświadczenia
pisemne o znajomości języka, wg poniższych poziomów. W drugim przypadku – Komisja rekrutacyjna
dopuszcza możliwość przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
A2 – 1 pkt (podstawowy)
B1 – 3 pkt. (średnio zaawansowany)
B2 – 4 pkt. (średnio zaawansowany wyższy)
C1, C2 – 5 pkt. (zaawansowany)

 2) Udział w procedurze zawarcia umowy bilateralnej obejmująca wymianę nauczycieli i studentów
   0 pkt. – brak umów
   1pkt. – jedna umowa

 3) Liczba wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus lub Erasmus+:
   0 pkt. – wyjazd w roku poprzednim
   1 pkt. – wyjazd w przeciągu dwóch ostatnich lat
   2 pkt – wyjazd w przeciągu trzech ostatnich lat
   3 pkt. – wyjazd w przeciągu czterech ostatnich lat
   4 pkt. – zero wyjazdów

 4) Działalność na rzecz programu Erasmus+ oraz innych wymian bilateralnych  
       a) koordynowanie mobilności studentów wymian bilateralnych/ prowadzenie dodatkowych nieodpłatnych konsultacji w ramach programu Erasmus+
 2pkt – 1 semestr
             Sumuje się liczbę semestrów od daty ostatniego udziału w mobilności (maks. 6 pkt.).

  5) Wg wytycznych UE dot. promowania młodych naukowców przyznaje się dodatkowe 4 pkt. dla asystentów i
adiunktów.

  6) Uczelnia dofinansowuje wyjazd, wg zasobów finansowych dzielonych proporcjonalnie na limity wyjazdów
oraz zgodnie z wytycznymi formalnymi (tj. np. wysokość diet), a dodatkowe koszty wyjazdu uczestnik pokrywa
z własnych środków finansowych*.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część grantu jest opodatkowana.

 7) Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria
jakościowe będą miały osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy. Ostateczna decyzja należy do
Komisji rekrutacyjnej.

 8) W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu, na wyjazd zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, która w kwalifikacji uzyskała największą liczbę punktów.

11. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd stypendialny należy sporządzić STAFF MOBILITY FOR TEACHING**-  MOBILITY AGREEMENT (Dokument musi zostać podpisany przez Uczelnię macierzystą oraz goszczącą)
**Do pobrania: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl/erasmus/dla-pracownikow/formularze

12. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym na wyjazd szkoleniowy zawierana jest pisemna umowa minimum na dwa tygodnie przed wyjazdem.

13. Pracownik zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia na pobyt za granicą.

14. Po powrocie ze szkolenia pracownik zobowiązany jest do:
  a) dostarczenia pisemnego potwierdzenia o okresie pobytu za granicę oraz liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych.
  b) wypełnienia ankiety na stronie Agencji Narodowej Programu Erasmus+ www.erasmus.org.pl
  c) dostarczenia sprawozdania z wyjazdu zagranicznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dane kontaktowe

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
Biuro ds. Nauki
ul. Boh. Westerplatte 64
Słupsk, Polska

T: + 48 59 84 05 945
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III piętro, pokój 426

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30